Pěstouni

 

Rodinné centrum Kaštánek zajišťuje od roku 2013 vzdělávací semináře pro pěstouny. Dle novely Zákona o sociálně – právní ochraně dětí, upravené prováděcí vyhláškou č. 473/2012  mají pěstouni povinnost zvyšovat své znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče v rozsahu minimálně 24 hodin ročně.

Pětkrát do roka se v Kaštánku konají tzv. „vzdělávací pátky“, kdy se pěstouni z ORP Valašské Klobouky sejdou, aby se účastí na semináři, přednášce nebo sdílením zkušeností zdokonalili ve výkonu svého „poslání“ či „profese“. Připraveno je pro ně odborné téma, se kterým se v pěstounské péči setkávají a zároveň je zajištěn program pro děti. Jednou za rok jezdíme také na víkendový pobyt do přírody, kde se kromě vzdělávání věnujeme turistice a sportu.

V ORP Valašské Klobouky působí také „pěstouni na přechodnou dobu“, kteří jsou připravení pomoci dětem překlenout krátké – krizové (maximálně po dobu jednoho roku) období v jejich životě – než se v jejich rodině upraví poměry nebo než se najde pro dítě trvalé řešení. Pěstounům na přechodnou dobu zajišťuje vzdělávání příslušný kraj.

Současná situace v České Republice je taková, že je akutní nedostatek stálých pěstounů – těch, kteří by ze svého „nadbytku“, altruismu a „volné kapacity“ chtěli poskytnout péči cizímu dítěti. Informace o tom, jak se stát pěstounem, mohou občané získat na příslušném OSPOD.

Od 30. 5. 2013 dle rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje má RC Kaštánek pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dle zákona SPOD, a to k následujícím činnostem

•Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (§ 10 odst. 1 písm. a)).

•Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené (§ 11 odst. 1 písm. b)).

•Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou (§ 11 odst. 1 písm. c)).

•Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče (§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. g)).

•Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (§ 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g)).

Pin It on Pinterest