Psychologické služby

 

 

 

 

Zajišťuje Mgr. Markéta Šobáňová na základě osobní nebo telefonické  domluvy (604 522 581). Životpis M.Š. zde.

 • Odborné přednášky s psychologickou tématikou Přednášky pro rodiče i veřejnost na témata: partnerství, komunikace, práce s emocemi, život v rodině, výchova dětí, výchova dětí se speciálními potřebami, duševní hygiena, relaxace, profesní orientace, prevence sociální izolace atd. (600 Kč/hod)

 • Psychologické poradenství – rozhovor s klientem, který má vést k pojmenování a uchopení jeho aktuálně prožívaných potíží, problémů a k nalezení způsobů, kterými lze k daným problémům přistupovat a řešit je v souvislosti s možnostmi klienta. Psychologické poradenství slouží k tomu, aby si klient stanovit krátkodobé či dlouhodobé cíle, které chce ve svém nitru v daném problému naplnit a specifikoval sám sobě za pomoci psychologa, jaké jsou prostředky k jejich naplnění. Psycholog vede klienta a reflektuje jeho způsob myšlení a cítění, pomáhá mu najít nové možnosti náhledu na jeho situaci. (700Kč/hod)
 • Individuální terapie – cílem je práce na vnitřní změně klienta (dospělý/dítě) v oblasti cítění, myšlení, jednání. Během terapie klient nahlíží a zvědomňuje své podvědomé tendence, často převzaté nefunkční vzorce myšlení, sebepojetí, jednání, cítění. Cílem terapie je vyventilování „zasunutých“ a nepřijatých emocí v bezpečném prostředí, které vytváří svým nehodnotící přístupem terapeut. Cílem terapie je také reflexe toho, jak se nově získané postoje daří klientovi přenášet do reality všedního dne. (700 Kč/hodina)
 • Individuální terapie ve snoezelen – individuální terapie, která probíhá v multisenzorické místnosti – snoezelen. Vhodné pro klienty, kteří mají problém otevřít se, potřebují intimnější zázemí, aby se mohli ponořit do svého nitra. Velmi efektivní pro práci s dětmi a dospívajícími. Vybavení snoezelen poskytuje zrakové, hmatové, čichové a sluchové vjemy, zahrnuje arteterapeutické, muzikoterapeutické, dramaterapeutické a další pomůcky. Prostředí je více neformální, není zde stůl, židle, atd.. (700Kč/hodina + 300Kč nájem snoezelen místnosti)
 • Skupinová terapie – práce se skupinou, rozbor problému, hraní rolí, řízená komunikace jednotlivých stran, podpora rodinné koheze a soudržnosti, vedení klientů k empatii a k pochopení ostatních členů rodiny, vytvoření bezpečného prostředí pro vyslovení přání, pocitů, myšlenek, návrhů řešení, nabídek „co můžu nabídnout já“ pro zlepšení situace atd., muzikoterapie, artetreapie (700Kč/hodina)
 • Skupinová terapie ve snoezelen – skupinová terapie v multisenzorickém prostředí (700Kč/hodina + nájem snoezelen místnosti 300Kč/hod)
 • Relaxace ve snoezelen – skupinová nebo individuální – řízená relaxace pro jednotlivce nebo pro skupinu klientů (třídní kolektivy, pracovní kolektivy, svépomocné skupiny, rodiny atd., max. 12 osob) Relaxace je vedená na základně autogenního tréningu s prvky aktivní imaginace a muzikoterapie. (500Kč/hodina + nájem snoezelen místnosti 300Kč/hod)
 • Individuální supervize – určená pracovníkům v pomáhajících profesích a pěstounům. Cílem supervize je dovést klienta k sebereflexi, k pojmenování problémů, které aktuálně řeší a najít efektivní způsob přístupu k těmto problémům, nahlídnout problémy z různých stran, pojmenovat a vyventilovat emoce, které s problémem souvisí a najít další vnitřní i vnější zdroje k tomu, aby se aktuální situace posunula k větší spokojenosti klienta a k vyšší efektivitě jeho práce. Cílem je uvědomění a aktivace skrytých možností – rezerv – klienta a prevence syndromu vyhoření. (1000Kč/hod)
 • Balintovská skupina – supervizní technika pro skupiny zejména pracovníků pracujících v pomáhajících profesích a v sociální oblasti, vhodná také pro svépomocné skupiny – cílem je umožnit klientům, aby se mohli v bezpečném prostřední (mlčenlivost) svěřit s problémem, který ve své práci řeší a zdá se jim, že neúspěšně, neefektivně nebo mají klienta, který je pro ně emočně příliš náročný. Skupina pod vedením terapeuta pak dává doplňující otázky, nabízí „fantazie“ a návrhy řešení problému a nové pohledy na situaci. Výsledkem je profit nejen klienta, který přinesl problém, ale i všech zúčastněných, kteří se také ve své praxi setkávají nebo v budoucnu setkají s podobnými případy. (1000Kč/hod)
 • Vedení a účast na případových konferencích – facilitace nebo poskytnutí psychologického posouzení situace dítěte při společném jednání klientů a zainteresovaných odborníků ve snaze najít řešení vzniklé situace, poskytnout všem zúčastněným možnost vyjádřit své názory, obavy, pocity a návrhy, nutné pro úplný náhled tématu – situace klienta resp. klientů. Cílem případových konferencí je výměna informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního řešení a plánování společného postupu, který povede k naplňování potřeb dítěte. Výstupem může být např. individuální plán péče, definování závěrů. (700Kč/hod, včetně přípravy)
 • Asistovaný kontakt rodičů s dítětem – zajištění prostředí a odborného dohledu při kontaktu rodičů s dítětem, který probíhá na základě smlouvy o asistovaném kontaktu, průběžné konzultace s jednotlivými účastníky v době mezi asistovanými kontakty, tak jak stanovuje konkrétní smlouva. Konzultace jsou zaměřené na reflexi již uskutečněných kontaktů, kde odpovědný odborný pracovník podává zpětnou vazbu k chování při kontaktech, navrhuje vhodnou činnost a komunikační prostředky při kontaktech s dítětem. S rodičem (pěstounem), který dítě předává ke kontaktu konzultuje pracovník způsob předávání a reakce dítěte před a po kontaktu. (400 Kč/hod)
 • Mediace řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda jednotlivých stran (např. rodičů v rozvodovém řízení, dospívajících dětí a rodičů, zástupců školy a jiných institucí a rodičů atd.). Mediace je proces, k němuž se aktéři rozhodují dobrovolně, za průběh je zodpovědný mediátor, za obsah procesu a jeho výsledky jsou pak zodpovědni sami aktéři. Cílem mediačního procesu je takové řešení konfliktů, které odpovídá zájmům a potřebám jednotlivých stran. Cílem není hledání objektivní pravdy, nýbrž nalezení dohody postavené na vzájemné kooperaci. Závěrem mediačního procesu je dohoda podepsaná oběma stranami. (1000Kč/hod)

 

 • Nájem místnosti pro realizaci výše uvedených aktivit v RC Kaštánek – nájem prostor poradenské místnosti (pro službu poradenství, terapie nebo supervize), herny (pro službu asistovaný kontakt) nebo multifunkční místnosti (případové konference, skupinové terapie, balintovské skupiny) (80Kč/hod), nájem multisenzorické místnosti pro individuální i skupinové terapie ve snoezelen. (300 Kč/hod)
 • Mediace – řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda jednotlivých stran (např. rodičů v rozvodovém řízení, dospívajících dětí a rodičů, zástupců školy a jiných institucí a rodičů atd.). Mediace je proces, k němuž se aktéři rozhodují dobrovolně, za průběh je zodpovědný mediátor, za obsah procesu a jeho výsledky jsou pak zodpovědni sami aktéři. Cílem mediačního procesu je takové řešení konfliktů, které odpovídá zájmům a potřebám jednotlivých stran. Cílem není hledání objektivní pravdy, nýbrž nalezení dohody postavené na vzájemné kooperaci. Závěrem mediačního procesu je dohoda podepsaná oběma stranami. (500Kč/hod)

 

Pin It on Pinterest